NMO250P8SH - NMO250P8SH


NMO250P8SH, Wholesale NMO250P8SH manufaturer.


Water Filtration | Bag Filters | Sewn Liquid Bag Filter, Nylon Mesh, 5-1/2"Dia. X 21"L, 250 Micron, Steel Ring-Pkg Qty 50 – Pkg Qty 50 | B1125552

Sewn Liquid Bag Filter, Nylon Mesh, 5-1/2"Dia. X 21"L, 250 Micron, Steel Ring-Pkg Qty 50 – Pkg Qty 50

Sewn Liquid Bag Filter, Nylon Mesh, 5-1/2″Dia. X 21″L, 250 Micron, Standard Steel Ring-Pkg Qty 50Standard Mesh Liquid Filter Bags feature High flow/low pressure drop media.Surface-retention filtration. Wide chemical compatibility. Economical removal of non-deformable contaminants. Temperature ratings to 350°F.

NMO250P8SH

Laʻipepa fakamatala Water Filtration | Bag Filters | Sewn Liquid Bag Filter, Nylon Mesh, 5-1/2"Dia. X 21"L, 250 Micron, Steel Ring-Pkg Qty 50 - Pkg Qty 50 | B1125552Water Filtration | Bag Filters | Sewn Liquid Bag Filter, Nylon Mesh, 5-1/2"Dia. X 21"L, 250 Micron, Steel Ring-Pkg Qty 50 - Pkg Qty 50 | B1125552 - COX Filter Tech

Fakaikiiki ʻo e koloa:

LOLOA ʻO E ʻINISI 21
DIAMETER ʻINISI 5-1/2
TAIPEʻI Tuitui ʻo e kato huhuʻa filter
LANGA ʻO E KATO Nailoni nailoni
MICRONS 250
KAU AI Fakaʻaongaʻi
LANGA ʻO E MAMA Foʻi mama ukamea angamaheni
KAUTAHA KOKA filter fakatekinikale
FIKA ʻO E KONGA MANUFACTURER NMO250P8SH
LAHI ʻO E KOFUKOFU 50
MAMAFA NE PAUNI ʻE 0.41

220 micron filter kato5 micron e fanga kiʻi tangai sivi huhuʻanaunau ki hono siviʻi ʻo e puha ika sioʻataKato sivi ʻo e Poliesita150 micron filter katokato sivi ki he puha ika sioʻatasiviʻi ʻo e puha ika sioʻata120 micron filter kato200 micron filter katoʻOku faʻu ʻe he nailoni ʻa e kato afeifanga kiʻi tangai nailoni ʻoku ʻi ai e hekesi50 micron filter kato1 micron e totongi ʻo e kato afei400 micron filter katofanga kiʻi tangai sivi huhuʻa Siaina1 micron naʻe ongoʻi ʻe he Poliesita ʻa e kato sivi3 micron filter kato5 micron filter katokato sivi nailoni5 micron e tangai sivi ʻo e Poliesitapuha ika sioʻata fakalele ʻemau filterkiʻi tangai ti nailoni5 micron e kato sivi nailonifikaʻi ʻo e meʻa sivi ʻo e kato huhuʻakato sivi ika sioʻataʻU tangai ki hono siviʻi ʻo e puha ika sioʻʻOku ou micron filter kato5 micron e kato sivi ʻo e Poliesitafanga kiʻi tangai puha ika sioʻata1 micron e tangai sivi ʻo e efu

Sewn Liquid Bag Filter, Nylon Mesh, 5-1/2"Dia. X 21"L, 250 Micron, Steel Ring-Pkg Qty 50 – Pkg Qty 50

PE-10-P6-PNMO150P2SSNMO-200P5-SPP-5-P5-SPE-125P5-SS-NMO-150-P3-SS-PP1P5SNMO-10P3-SS-PP-25P6SS-NMO100P6SSNMO-100P4SS-PP10P2SSNMO-20P5SSS-100-P1-SPP-150-P2-SNMO-150-P6-SS-PP-150-P4-SS-NMO-50-P4-SPE-75-P5-PPP-125-P3-PPE-100-P2-SS-PE-200P2SPP-1P5SPE-50P1SNMO-100P3SPP-125-P4-PPE-75P4-SPE-1-P4-SS-PE150P1PPP150P4PNMO50P2SSSS50P2SSNMO-75P6SNMO-150P5SPE-75-P2-PNMO-150P2-SPE-150P1PPP-1P1-SS-PE-150-P5-PPP-50P3-SS-

NMO250P8SH

Tuku mai ha Tali

He ʻikai pulusi ho tuʻasila ʻīmeilí. ʻOku fakaʻilongaʻi ʻa e ngaahi konga (field) ʻ *

* Hiki tatau e lea fufu ko ʻeni *

* Taipeʻi pe fakapipiki ʻa e lea fufuu ʻi heni *


kato sivikato sivikato sivikato sivipe 5p4s-hpe 5p4s-hpe 5p4s-hfilter tupenufilter tupenufilter tupenufilter tupenuполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеmeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenuผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоеСетка Полиамид (нейлон капрон) антидроновая купитьlaineʻi ʻa e5Siviʻi e nailoniФиаьааьныа ашоа NMO300UP3Z50https://filterbag org/CS/PES500 цанаFakatau 15 Micron nailoni filter nailoniMeʻa sivi ʻo e kato NMU 150 P2-SФиаьааьныа ашоа NMO300UP3Z50ссаааа из поаиэсса аааза счаасси 1000 саа schwegmann-technikФиаьааьныа ашоа NMO300UP3Z50NMO-45PEXL-5-PO2HAY-08Lфее nomaxфильтр пакеты нейлонʻIkai ke Polypro meʻasivi 7-1/2 MSDSткань тефлоновая фильтровальная термостойккаяАаааа фиаьающии PES-500 495ткань тефлоновая фильтровальная термостойккаяфиаьааьныа ашаи NMO50UPфиаьааьныа ашаи NMO50UPmaʻuʻanga fakamatalaфиаьа саачааыа nmo 150faʻahinga ʻo e filter Press tangaiэеееннт фииьииющии NMO1000P1PA63873pvc filter ʻa e ʻaa ki he ʻea maʻolungape1p2sPE1P2S TOILEPE1P2S TOILE