PE3P2S - PE3P2S


PE3P2S, Wholesale PE3P2S manufaturer.


Water Filtration | Bag Filters | Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 7-3/50"Dia. X 32"L, 3 Micron, Steel Ring – Pkg Qty 50 – Pkg Qty 50 | B1125598

Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 7-3/50"Dia. X 32"L, 3 Micron, Steel Ring – Pkg Qty 50 – Pkg Qty 50

Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 7-3/50″Dia. X 32″L, 3 Micron, Standard Steel Ring – Pkg Qty 50Constructed using 100% synthetic polyester. The proper combination of fiber diameters,weights and thicknesses result in an economical depth filter media.To reduce fiber migration, Polyester bags are singed . Polyester materials meet FDAregulations for food contact under CFR21, Section 177.1520. Ability to remove both solid and gelatinous particles. Broad chemical compatibility.

PE3P2S

Laʻipepa fakamatala Water Filtration | Bag Filters | Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 7-3/50"Dia. X 32"L, 3 Micron, Steel Ring - Pkg Qty 50 - Pkg Qty 50 | B1125598Water Filtration | Bag Filters | Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 7-3/50"Dia. X 32"L, 3 Micron, Steel Ring - Pkg Qty 50 - Pkg Qty 50 | B1125598 - COX Filter Tech

Fakaikiiki ʻo e koloa:

LOLOA ʻO E ʻINISI 32
DIAMETER ʻINISI 7-3/50
TAIPEʻI Sivi ʻo e kato huhuʻa
LANGA ʻO E KATO Ongoʻi ʻe he Poliesitaá
MICRONS 3
KAU AI Fakaʻaongaʻi
LANGA ʻO E MAMA Foʻi mama ukamea angamaheni
KAUTAHA KOKA filter fakatekinikale
LAHI ʻO E KOFUKOFU 50
MAMAFA NE PAUNI ʻE 0.4
FIKA ʻO E KONGA MANUFACTURER PE3P2S
FAKAʻOSI ʻO E MITIA Mahinongofua

ʻinisi ʻe 4 ʻo e puha ika sioʻata5 micron e fanga kiʻi tangai sivi huhuʻa1 micron e huhuʻa ʻo e kato afei1 micron nailoni filterpentair e fanga kiʻi tangai sivi huhuʻa1 micron naʻe ongoʻi ʻe he Poliesita ʻa e kato sivi70 micron filter kato50 micron e kato sivi nailonimicron e fanga kiʻi tangai filter ki he hasefikaʻi ʻo e meʻa sivi ʻo e kato huhuʻa300 micron filter kato1 micron e kato sivi ʻo e Poliesita5 micron e kato sivi ʻo e Poliesitasiviʻi ʻo e puha ika sioʻata25 micron filter kato – sitokenikautaha sivi huhuʻavakapuna 5 micron filter5 micron e meʻa sivi vai400 micron nailoni filter3 micron filter katomicron e tangai filter16 oz Poliesita filterngaahi kautaha hu koloa huhuʻa1 micron e tangai sivi ʻo e efup filter tangaisiviʻi ʻo e puha ika sioʻata1 micron filter vaimicron nailoni filter kato50 micron filter kato30 micron filter kato

Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 7-3/50"Dia. X 32"L, 3 Micron, Steel Ring – Pkg Qty 50 – Pkg Qty 50

PP50P5SPP-20P6SNMO-75P3PNMO-25-P4-SS-NMO-1P5SS-PP1P3SSPE-10-P3-PPE-75P2SS-PP75P6SSNMO-25P3PNMO-10P4SS-PE-200P4-SPE5P6PPE125P1PNMO-125P4SS-NMO-75-P6-SS-PE10P6SSPP-150P4-SPP-200P1-SS-PE-1P2SS-NMO-150P3PPP50P1PNMO-25-P6-PNMO-20P5-SNMO-25P2-PPP-100-P1-PPE-200P6-SS-PE100P5SPP-150P3SPP75P3SNMO-50P3SPE5P1SNMO-150P2SNMO-100P6-SS-PP-50-P1-SS-PE20P6SSPE-20P3-SPP100P4SSPP-75P3SS-PE-100-P2-SS-

PE3P2S

Tuku mai ha Tali

He ʻikai pulusi ho tuʻasila ʻīmeilí. ʻOku fakaʻilongaʻi ʻa e ngaahi konga (field) ʻ *

* Hiki tatau e lea fufu ko ʻeni *

* Taipeʻi pe fakapipiki ʻa e lea fufuu ʻi heni *


kato sivikato sivikato sivikato sivipe 5p4s-hpe 5p4s-hpe 5p4s-hfilter tupenufilter tupenufilter tupenufilter tupenuполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеmeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenuผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоеlaineʻi ʻa e5Siviʻi e nailoniФиаьааьныа ашоа NMO300UP3Z50https://filterbag org/CS/PES500 цанаFakatau 15 Micron nailoni filter nailoniMeʻa sivi ʻo e kato NMU 150 P2-SФиаьааьныа ашоа NMO300UP3Z50ссаааа из поаиэсса аааза счаасси 1000 саа schwegmann-technikФиаьааьныа ашоа NMO300UP3Z50NMO-45PEXL-5-PO2HAY-08Lфее nomaxфильтр пакеты нейлонʻIkai ke Polypro meʻasivi 7-1/2 MSDSткань тефлоновая фильтровальная термостойккаяАаааа фиаьающии PES-500 495ткань тефлоновая фильтровальная термостойккаяфиаьааьныа ашаи NMO50UPфиаьааьныа ашаи NMO50UPmaʻuʻanga fakamatalaфиаьа саачааыа nmo 150faʻahinga ʻo e filter Press tangaiэеееннт фииьииющии NMO1000P1PA63873pvc filter ʻa e ʻaa ki he ʻea maʻolungape1p2sPE1P2S TOILEPE1P2S TOILEPE1P2S