PES5PC2SH - PES5PC2SH


PES5PC2SH, Wholesale PES5PC2SH manufaturer.


Water Filtration | Bag Filters | Sewn Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 9Dia. X 30L, 5 Micron, Standard Steel Ring – Pkg Qty 50 | B1126074

Sewn Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 9Dia. X 30L, 5 Micron, Standard Steel Ring – Pkg Qty 50

Sewn Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 9″Dia. X 30″L, 5 Micron, Standard Steel RingConstructed using 100% synthetic fibers in polyester. The proper combination of fiber diameters,weights and thicknesses result in an economical depth filter media.To reduce fiber migration Polyester bags are singed .

PES5PC2SH

Laʻipepa fakamatala Water Filtration | Bag Filters | Sewn Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 9Dia. X 30L, 5 Micron, Standard Steel Ring - Pkg Qty 50 | B1126074Water Filtration | Bag Filters | Sewn Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 9Dia. X 30L, 5 Micron, Standard Steel Ring - Pkg Qty 50 | B1126074 - COX Filter Tech

Fakaikiiki ʻo e koloa:

LOLOA ʻO E ʻINISI 30
DIAMETER ʻINISI 9
TAIPEʻI Tuitui ʻo e kato huhuʻa filter
LANGA ʻO E KATO Ongoʻi ʻe he Poliesitaá
LANGA ʻO E MAMA Foʻi mama ukamea angamaheni
KAUTAHA KOKA filter fakatekinikale
FIKA ʻO E KONGA MANUFACTURER PES5PC2SH
MAMAFA NE PAUNI ʻE 0.16
LAHI ʻO E KOFUKOFU 50
MICRONS 5
KAU AI Fakaʻaongaʻi

nailoni filter katomeʻa sivi huhuʻa ʻoku faʻu ʻaki e tangamicron ʻe 25 ʻa e tangai sivi nailoniKato sivi ʻo e Poliesita5 micron e kato sivi nailonimicron filter e fanga kiʻi tangaiNaʻe ongoʻi ʻe he Poliesita ʻa e kato sivi100 micron nailoni filtermicron filter kato400 micron filter kato30 micron filter kato70 micron filter katofanga kiʻi tangai puha ika sioʻatakiʻi tangai mitia ʻoku siviʻi ʻaki e nai90 micron filter katosiviʻi ʻo e puha ika sioʻata ukmicron filter ʻe 25200 micron e kato sivi tapafakiʻi tangai ti nailoniPoliesita nailoni filter kato1 micron e tangai sivi ʻo e lolomeʻa sivi ʻo e tangai ki he meʻa huhuʻa1 micron kato sivi tuʻuloa150 micron filter katomicron filter puha ika sioʻata100 micron e tangai sivi ʻo e nailoni800 micron filter katofanga kiʻi tangai puha ika sioʻata micron1 micron filter kato25 micron filter kato – sitokeni

Sewn Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 9Dia. X 30L, 5 Micron, Standard Steel Ring – Pkg Qty 50

NMO-150-P5-SS-NMO-200-P1-SNMO-1-P4-SNMO-1-P2-SS-PP-5P3PPP150P3SPE20P4PPE-1P6SS-PE150P2SPP-25P1SPP-5P6PPE20P3SSPP-100P4PSS-125P2SS-PE-10P2PNMO-100-P6-SPE-1P3SPE-125P4PSS-125-P2-SS-NMO-10-P4-PPE-100P1-PPE-25-P5-SNMO125P6SSS-75P1SNMO-75P4-SS-PP-150P6SPP200P2PNMO-5-P6-SPE1P3SPP-25P1-SPE-150P2-SNMO-10-P4-SPP200P3SPP20P6SNMO-25-P3-SS-PE-25P2-SS-NMO-75-P4-PNMO-20-P6-SS-PE20P5PNMO125P3SS

PES5PC2SH

Tuku mai ha Tali

He ʻikai pulusi ho tuʻasila ʻīmeilí. ʻOku fakaʻilongaʻi ʻa e ngaahi konga (field) ʻ *

* Hiki tatau e lea fufu ko ʻeni *

* Taipeʻi pe fakapipiki ʻa e lea fufuu ʻi heni *


kato sivikato sivikato sivikato sivipe 5p4s-hpe 5p4s-hpe 5p4s-hfilter tupenufilter tupenufilter tupenufilter tupenuполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеmeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenuผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоеlaineʻi ʻa e5Siviʻi e nailoniФиаьааьныа ашоа NMO300UP3Z50https://filterbag org/CS/PES500 цанаFakatau 15 Micron nailoni filter nailoniMeʻa sivi ʻo e kato NMU 150 P2-SФиаьааьныа ашоа NMO300UP3Z50ссаааа из поаиэсса аааза счаасси 1000 саа schwegmann-technikФиаьааьныа ашоа NMO300UP3Z50NMO-45PEXL-5-PO2HAY-08Lфее nomaxфильтр пакеты нейлонʻIkai ke Polypro meʻasivi 7-1/2 MSDSткань тефлоновая фильтровальная термостойккаяАаааа фиаьающии PES-500 495ткань тефлоновая фильтровальная термостойккаяфиаьааьныа ашаи NMO50UPфиаьааьныа ашаи NMO50UPmaʻuʻanga fakamatalaфиаьа саачааыа nmo 150faʻahinga ʻo e filter Press tangaiэеееннт фииьииющии NMO1000P1PA63873pvc filter ʻa e ʻaa ki he ʻea maʻolungape1p2sPE1P2S TOILEPE1P2S TOILEPE1P2S