PO10P4S - PO10P4S


PO10P4S, Wholesale PO10P4S manufaturer.


Water Filtration | Bag Filters | Liquid Bag Filter, Polypropylene Felt, 4-1/8"Dia. X 14"L, 10 Micron, Steel Ring -Pkg Qty 50 – Pkg Qty 50 | B1125092

Liquid Bag Filter, Polypropylene Felt, 4-1/8"Dia. X 14"L, 10 Micron, Steel Ring -Pkg Qty 50 – Pkg Qty 50

Liquid Bag Filter, Polypropylene Felt, 4-1/8″Dia. X 14″L, 10 Micron, Standard Steel Ring -Pkg Qty 50Constructed using 100% synthetic polyester. The proper combination of fiber diameters,weights and thicknesses result in an economical depth filter media.To reduce fiber migration, Polyester bags are singed . Polyester materials meet FDAregulations for food contact under CFR21, Section 177.1520. Ability to remove both solid and gelatinous particles. Broad chemical compatibility.

PO10P4S

Laʻipepa fakamatala Water Filtration | Bag Filters | Liquid Bag Filter, Polypropylene Felt, 4-1/8"Dia. X 14"L, 10 Micron, Steel Ring -Pkg Qty 50 - Pkg Qty 50 | B1125092Water Filtration | Bag Filters | Liquid Bag Filter, Polypropylene Felt, 4-1/8"Dia. X 14"L, 10 Micron, Steel Ring -Pkg Qty 50 - Pkg Qty 50 | B1125092 - COX Filter Tech

Fakaikiiki ʻo e koloa:

LOLOA ʻO E ʻINISI 14
DIAMETER ʻINISI 4-1/8
TAIPEʻI Sivi ʻo e kato huhuʻa
LANGA ʻO E KATO Ongoʻi ʻe Polipolopilini
MICRONS 10
KAU AI Fakaʻaongaʻi
LANGA ʻO E MAMA Foʻi mama ukamea angamaheni
KAUTAHA KOKA filter fakatekinikale
LAHI ʻO E KOFUKOFU 50
MAMAFA NE PAUNI ʻE 0.28
FIKA ʻO E KONGA MANUFACTURER PO10P4S
FAKAʻOSI ʻO E MITIA ʻOku ʻikai ke ʻi ai ha meʻ

5 micron e fanga kiʻi tangai sivi huhuʻakato sivi nailoni200 micron e kato sivi ʻo e nailoni1 micron e kato sivi ʻo e Poliesita30 micron filter katomicron nailoni filter kato1 micron e tangai sivi ʻo e efunailoni filter tangai ukmicron ʻe 25 ʻa e tangai sivi nailoni200 micron e kato sivi ʻo e nailoni100 micron e kato sivi nailoni5 micron e tangai sivi ʻo e Poliesita5 micron e kato sivi ʻo e Poliesita120 micron filter katolahi ʻo e sitokeni sioʻatafounga sivi ʻo e kato huhuʻa1 micron e fale nofoʻanga ʻo e kato afeipolipolopilini filter kato tupenumeʻa sivi ʻo e kato ki he huhuʻa300 micron filter kato1 micron e totongi ʻo e kato afei75 micron filter kato250 micron filter kato50 micron e kato sivi nailonitokotaha maʻu sitokeni sioʻata100 micron e kato sivi nailoni1 micron e kato sivi ʻo e Poliesitaʻu tangai filter huhuʻa400 micron nailoni filter2 micron filter kato

Liquid Bag Filter, Polypropylene Felt, 4-1/8"Dia. X 14"L, 10 Micron, Steel Ring -Pkg Qty 50 – Pkg Qty 50

PE-125-P3-SNMO-150P3SPE-20P4-SPE-150P2PPP-1-P4-PNMO-75-P3-SS-PE75P5PPE-20P5-PPP-20-P3-SS-PE-50-P3-SS-NMO-200-P6-SS-PE75P2SNMO-25-P6-PPE-25P3PPE-5P1-SS-NMO-1P4-SPP-125P6SNMO-75P4-SPP25P6PPP125P5SSPP-50P3-SS-NMO-100P3-SS-PE10P4SPE-200P4-SS-PE20P6SSPP-150-P2-SPP-100-P4-PPE-125-P6-PPP5P6SSPP-75-P6-SNMO-100-P4-SS-NMO150P4PSS25P2SPP-20P1-SPP10P3SSNMO75P2PPP-1-P4-SS-NMO100P3PPP100P5SSNMO-100P6S

PO10P4S

Tuku mai ha Tali

He ʻikai pulusi ho tuʻasila ʻīmeilí. ʻOku fakaʻilongaʻi ʻa e ngaahi konga (field) ʻ *

* Hiki tatau e lea fufu ko ʻeni *

* Taipeʻi pe fakapipiki ʻa e lea fufuu ʻi heni *


kato sivikato sivikato sivikato sivipe 5p4s-hpe 5p4s-hpe 5p4s-hfilter tupenufilter tupenufilter tupenufilter tupenuполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеmeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenuผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоеСетка Полиамид (нейлон капрон) антидроновая купитьlaineʻi ʻa e5Siviʻi e nailoniФиаьааьныа ашоа NMO300UP3Z50https://filterbag org/CS/PES500 цанаFakatau 15 Micron nailoni filter nailoniMeʻa sivi ʻo e kato NMU 150 P2-SФиаьааьныа ашоа NMO300UP3Z50ссаааа из поаиэсса аааза счаасси 1000 саа schwegmann-technikФиаьааьныа ашоа NMO300UP3Z50NMO-45PEXL-5-PO2HAY-08Lфее nomaxфильтр пакеты нейлонʻIkai ke Polypro meʻasivi 7-1/2 MSDSткань тефлоновая фильтровальная термостойккаяАаааа фиаьающии PES-500 495ткань тефлоновая фильтровальная термостойккаяфиаьааьныа ашаи NMO50UPфиаьааьныа ашаи NMO50UPmaʻuʻanga fakamatalaфиаьа саачааыа nmo 150faʻahinga ʻo e filter Press tangaiэеееннт фииьииющии NMO1000P1PA63873pvc filter ʻa e ʻaa ki he ʻea maʻolungape1p2sPE1P2S TOILEPE1P2S TOILE